Strona Główna BIP Strona Główna
Żołnierze rezerwy - Ćwiczenia wojskowe
 

 

Żołnierze rezerwy - Ćwiczenia wojskowe


Powoływanie żołnierzy rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych podstawa:

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 461,)

Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 20 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 299) w sprawie wprowadzenia obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22.07.2010r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy,                 (Dz.U. Nr 145 poz. 974 z 2010r.). zarządza się, co następuje :

§ 3. 1. Żołnierze rezerwy albo osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy mogą zostać powołane na ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczym.

2. Powołanie na ćwiczenia wojskowe w trybie ochotniczym następuje w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy albo osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy do tych ćwiczeń, a w przypadku żołnierzy, którzy zawarli kontrakt, również w wyniku ochotniczego zgłoszenia się do zawarcia kontraktu.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którzy zostali powołani na ćwiczenia wojskowe w przypadku wprowadzenia obowiązku ich odbywania na podstawie art. 101 ust. 10 ustawy.

§ 4. 1. Do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy, powołuje się:

   1)   żołnierzy rezerwy w trybie:

a) natychmiastowego stawiennictwa,

b) ochotniczym,

c)  zwykłym;

   2) osoby przeniesione do rezerwy niebędące żołnierzami rezerwy w trybie:

a) ochotniczym,

b) zwykłym.

2. Powołanie do odbycia ćwiczeń wojskowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, zarządza Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

§ 5. 1. Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych doręcza się żołnierzowi rezerwy albo osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy nie później niż na 14 dni przed dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej określonym w tej karcie.

2. Terminu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli:

   1)   powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje w trybie natychmiastowego stawiennictwa;

   2)   żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy nie stawili się bez uzasadnionej przyczyny na skutecznie doręczone wezwanie wojskowego komendanta uzupełnień w celu powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych;

   3)   powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje w trybie ochotniczym.

3. Kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych rotacyjnych doręcza się żołnierzowi rezerwy nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem stawienia się do czynnej służby wojskowej w danym roku kalendarzowym.

§ 6. 1. Żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy powołana do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie zwykłym albo ochotniczym stawia się do odbycia tych ćwiczeń w miejscu i w terminie określonych w karcie powołania.

2. Żołnierz rezerwy powołany do odbycia ćwiczeń wojskowych w trybie natychmiastowego stawiennictwa udaje się do wskazanego miejsca:

   1)   w ciągu 4 godzin od chwili doręczenia karty powołania, jeżeli w tej karcie termin stawiennictwa został określony jako "NATYCHMIAST";

   2)   w terminie określonym w karcie powołania - w pozostałych przypadkach.

§ 7. 1. W przypadku gdy żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy, której doręczono kartę powołania, nie może stawić się do odbycia ćwiczeń wojskowych w terminie określonym w tej karcie z powodu obłożnej choroby lub z przyczyn, o których mowa w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 3 ustawy, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie wojskowego komendanta uzupełnień.

2. Po ustaniu powodu lub przyczyny niestawienia się, o których mowa w ust. 1, żołnierz rezerwy albo osoba przeniesiona do rezerwy niebędąca żołnierzem rezerwy zgłasza się niezwłocznie do wojskowego komendanta uzupełnień, przedstawiając dokumenty potwierdzające zaistnienie powodu lub przyczyny niestawienia się, a następnie, jeżeli czas trwania ćwiczeń wojskowych nie dobiegł końca, jest kierowany do jednostki wojskowej celem uczestnictwa w tych ćwiczeniach do czasu ich zakończenia określonego w karcie powołania.

3. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie zawiadamia dowódcę jednostki wojskowej o przyczynach niestawienia się żołnierza rezerwy albo osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych.

4. Dowódca jednostki wojskowej, niezwłocznie po rozpoczęciu ćwiczeń wojskowych, przesyła wojskowemu komendantowi uzupełnień wykaz żołnierzy rezerwy oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, które nie stawiły się do odbycia tych ćwiczeń.

5. W przypadku gdy żołnierz rezerwy, który zawarł kontrakt, nie może się stawić do odbycia rotacyjnych ćwiczeń wojskowych w kolejnych dniach ich odbywania określonych w wykazie, o którym mowa w art. 101c ust. 1 ustawy, z przyczyn określonych w ust. 1, niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dowódcę jednostki wojskowej w celu zmiany tego wykazu.

§ 8. 1. W dniu stawienia się, w miejscu określonym w karcie powołania, żołnierza rezerwy albo osoby przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych dowódca jednostki wojskowej w szczególności:

   1)   sprawdza tożsamość żołnierza;

   2)   uaktualnia ewidencję wojskową;

   3)   stwierdza w rozkazie fakt stawienia się żołnierza do odbycia ćwiczeń wojskowych.

2. Żołnierze odbywają ćwiczenia wojskowe na stanowiskach służbowych, na które zostali wyznaczeni rozkazem dowódcy jednostki wojskowej, oraz pełnią funkcje wojskowe, które zostały im powierzone.

3. W czasie odbywania ćwiczeń wojskowych żołnierze uczestniczą w szkoleniu teoretycznym i praktycznym:

   1)   na stanowiskach służbowych wynikających z nadanych przydziałów kryzysowych lub mobilizacyjnych albo na stanowiskach służbowych, na których przewiduje się nadanie im tych przydziałów w przyszłości;

   2)   na kursach przeszkolenia.

4. Szkolenie praktyczne żołnierzy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych może polegać również na:

   1)   udziale w sprawdzaniu gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych;

   2)   sprawowaniu funkcji dowódczych lub instruktorskich na stanowiskach służbowych innych niż wymienione w ust. 3 pkt 1;

   3)   udziale, w ramach jednostek wojskowych, w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, w działaniach antyterrorystycznych i z zakresu ochrony mienia, w akcjach poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia i życia ludzkiego, w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 9. Żołnierze rezerwy przez cały okres pozostawania w rezerwie mogą odbyć do 15 ćwiczeń wojskowych rotacyjnych o łącznym czasie ich trwania do 450 dni.

§ 10. Liczbę i łączny czas trwania jednodniowych, krótkotrwałych i długotrwałych ćwiczeń wojskowych, które żołnierze rezerwy mogą odbyć przez okres pozostawania w rezerwie, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 11. 1. Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez okres pozostawania w rezerwie żołnierzy, którzy:

   1)   zostali zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej przed upływem czasu trwania tej służby, jednak nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy jej odbywania,

   2)   odbyli przeszkolenie wojskowe albo zostali z niego zwolnieni i uzyskali kwalifikacje niezbędne do objęcia stanowisk służbowych oficerów lub podoficerów, jeżeli nie zostali mianowani na stopień wojskowy oficera lub podoficera,

   3)   pełnili zawodową służbę wojskową lub służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego (służbę kandydacką) w stopniach wojskowych szeregowych, jeżeli zostali zwolnieni po odbyciu nie mniej niż 8 miesięcy tej służby

-     nie może przekraczać 12 miesięcy.

2. Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez okres pozostawania w rezerwie w stopniach wojskowych szeregowych żołnierzy, którzy nie spełniają warunków, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 15 miesięcy.

§ 12. Do łącznego czasu trwania ćwiczeń wojskowych nie wlicza się czasu trwania rotacyjnych ćwiczeń wojskowych, na które powołanie nastąpiło w trybie ochotniczym, w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy do zawarcia kontraktu.

§ 13. 1. Żołnierze mogą być zwalniani z zajmowanych stanowisk służbowych i wyznaczani na inne stanowiska służbowe, zgodnie z posiadanymi lub uzyskanymi podczas służby kwalifikacjami oraz stosownie do potrzeb jednostki wojskowej, z urzędu, a także na wniosek, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

2. Żołnierzy wyznacza się z urzędu na inne stanowiska służbowe w szczególności, gdy:

   1)   wojskowa komisja lekarska stwierdzi w orzeczeniu lub orzeczeniu ostatecznym pogorszenie się stanu zdrowia uniemożliwiające pełnienie służby na zajmowanym stanowisku służbowym;

   2)   utracą uprawnienia wymagane na zajmowanym stanowisku służbowym;

   3)   w etacie jednostki wojskowej zostanie skreślone zajmowane przez nich stanowisko służbowe;

   4)   zmienią się potrzeby etatowe jednostki wojskowej.

3. Żołnierzy, którzy zawarli kontrakt, wyznacza się z urzędu na stanowiska służbowe, których rodzaj został określony w kontrakcie.

§ 14. 1. Żołnierze mogą być czasowo oddelegowani do wykonywania zadań w innej jednostce wojskowej, zgodnie z pełnioną funkcją wojskową i posiadanymi kwalifikacjami, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej. Okres oddelegowania w danym roku kalendarzowym nie może przekraczać łącznie trzydziestu dni.

2. Żołnierze mogą być kierowani, na podstawie rozkazu dowódcy jednostki wojskowej, do wykonywania zadań poza jednostką wojskową, w której odbywają ćwiczenia wojskowe.

3. Żołnierza można delegować lub kierować w podróż służbową, jeżeli przemawiają za tym względy służbowe, w tym w szczególności szkoleniowe lub związane z wykonywaniem zadań przez jednostkę wojskową.

§ 15. 1. Żołnierze mogą być przenoszeni do innych jednostek wojskowych z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych, a także na wniosek, jeżeli względy służbowe na to pozwalają.

2. Przeniesienie żołnierza z uwagi na potrzeby Sił Zbrojnych do innej jednostki wojskowej może nastąpić w szczególności:

   1)   ze względów szkoleniowych;

   2)   w celu uzupełnienia potrzeb etatowych innych jednostek wojskowych;

   3)   w razie rozformowania jednostki wojskowej;

   4)   w razie zmniejszenia stanu etatowego jednostki wojskowej;

   5)   ze względów dyscyplinarnych.

3. Żołnierze, którzy zawarli kontrakt, mogą być przenoszeni do innych jednostek wojskowych wyłącznie za ich zgodą.

§ 22. 1. Dowódca jednostki wojskowej zwalnia żołnierza z ćwiczeń wojskowych jednodniowych, krótkotrwałych i długotrwałych w ostatnim dniu ich odbywania, a z ćwiczeń wojskowych rotacyjnych w danym dniu lub po okresie ich odbywania.

2. Zwolnienie żołnierza z ćwiczeń wojskowych dowódca jednostki wojskowej stwierdza w rozkazie.

3. Dowódca jednostki wojskowej po zakończeniu ćwiczeń wojskowych sporządza, dla celów ewidencyjnych, wykaz żołnierzy rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, i w terminie nieprzekraczającym 3 dni po zakończeniu ćwiczeń przesyła ten wykaz do wojskowego komendanta uzupełnień.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 3, powinien w szczególności zawierać rodzaj odbytych ćwiczeń wojskowych, określonych w art. 101 ust. 1 ustawy, oraz czas ich trwania.

5. W razie zmiany kategorii "A" zdolności do czynnej służby wojskowej na inną kategorię lub wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 58 ust. 3 i art. 100 ust. 3 ustawy:

   1)   dowódca jednostki wojskowej, niezależnie od przepisu ust. 1, zwalnia żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem;

   2)   wojskowy komendant uzupełnień zwalnia żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem.

6. W razie śmierci najbliższego członka rodziny albo obłożnej choroby lub zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności:

   1)   dowódca jednostki wojskowej, niezależnie od przepisu ust. 1, może zwolnić żołnierza z ćwiczeń wojskowych przed ich zakończeniem, jeżeli udzielenie urlopu jest niewystarczające;

   2)   wojskowy komendant uzupełnień może zwolnić żołnierza rezerwy albo osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy z ćwiczeń wojskowych.

 

LICZBA I ŁĄCZNY CZAS TRWANIA JEDNODNIOWYCH, KRÓTKOTRWAŁYCH I DŁUGOTRWAŁYCH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH, KTÓRE ŻOŁNIERZE REZERWY MOGĄ ODBYĆ PRZEZ OKRES POZOSTAWANIA W REZERWIE

 

Wyszczególnienie

 

 Wykształcenie lub wyszkolenie żołnierza rezerwy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 zgodne1)

 

 niezgodne

 

Żołnierz rezerwy w stopniu szeregowego

 

 - do 15 jednodniowych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 18 jednodniowych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 - do 12 krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 15 krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 - do 2 długotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 3 długotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych do 12 miesięcy

 

 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych do 15 miesięcy

 

Żołnierz rezerwy w stopniu podoficera

 

 - do 15 jednodniowych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 18 jednodniowych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 - do 17 krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 18 krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 - do 2 długotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 3 długotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych do 17 miesięcy

 

 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych do 18 miesięcy

 

Żołnierz rezerwy w stopniu oficera

 

 - do 15 jednodniowych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 18 jednodniowych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 - do 19 krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 20 krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 - do 2 długotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 - do 3 długotrwałych ćwiczeń wojskowych

 

 

 

 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych do 20 miesięcy

 

 Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych do 21 miesięcy

 

 

Dzienne stawki uposażenia zasadniczego według stopnia wojskowego żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z dnia 16 lutego 2005 r. Nr 28, poz. 241)

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 (Dz. U. Nr 28 poz. 242 z późn. zm. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

 

LP.

STOPIEŃ WOJSKOWY

KWOTA W ZŁOTYCH

WYPŁACANA

„NA RĘKĘ”

% NAJNIŻSZEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO

1.

major

(komandor podporucznik)

117,5

4,7

2.

kapitan

(kapitan marynarki)

115

4,6

3.

porucznik

(porucznik marynarki)

112,5

4,5

4.

podporucznik

(podporucznik marynarki)

110

4,4

5.

starszy chorąży sztabowy

(starszy chorąży sztabowy marynarki)

95

3,8

6.

starszy chorąży

(starszy chorąży marynarki)

92,5

3,7

7.

chorąży

(chorąży marynarki)

90

3,6

8.

młodszy chorąży

(młodszy chorąży marynarki)

87,5

3,5

9.

starszy sierżant

(starszy bosman)

85

3,4

10.

sierżant

(bosman)

82,5

3,3

11.

plutonowy

(bosmanmat)

80

3,2

12.

starszy kapral

(starszy mat)

77,5

3,1

13.

kapral

(mat)

75

3,0

14.

starszy szeregowy

(starszy marynarz)

72,5

2,9

15.

szeregowy

(marynarz)

70

2,8

 

Dodatkowa zakładka pytania i odpowiedzi

Kto w 2013 roku zostanie wezwany na ćwiczenia rezerwy?

W 2013 roku w obecnym stanie prawnym powołani na ćwiczenia wojskowe będą nadal żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych oraz ochotnicy (żołnierze rezerwy), którzy zgłoszą chęć odbycia ćwiczeń wojskowych do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień.

W wyniku wprowadzenia w życie rozporządzenia w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych, możliwe będzie powoływanie żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz planowanych do nadania takiego przydziału. Na ćwiczenia te będą mogli być powoływani żołnierze rezerwy zgodnie z limitami określanymi corocznie w rozporządzeniu w sprawie określenia liczby osób, które w danym roku kalendarzowym mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.

Ilu osób to dotyczy?

Zgodnie z procedowanym obecnie rozporządzeniem w sprawie określenia liczby osób, które w danym roku kalendarzowym mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych w 2013 roku planowanych jest do powołania do 100 stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy co oznacza możliwość przeszkolenia do 3600 żołnierzy rezerwy w ramach ćwiczeń dziesięciodniowych.

W latach 2014 – 2016 zgodnie z Programem rozwoju Sił Zbrojnych RP planuje się powoływanie odpowiednio w roku 2014 – 200 stanu średniorocznego, w roku 2015 – 300 stanu średniorocznego, w roku 2016 – 400 stanu średniorocznego, natomiast od 2017 roku do 750  stanu średniorocznego żołnierzy rezerwy.

Należy podkreślić że do roku 2009 dla utrzymania właściwego poziomu wyszkolenia oraz właściwej jakości uzupełnienia szkolono w granicach 50000 żołnierzy rezerwy rocznie.

Czy można się zgłosić na ochotnika?

Tak - można zgłosić się ochotniczo do odbycia ćwiczeń wojskowych na podstawie art. 101a. ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP poprzez złożenie stosownego wniosku do właściwej ze względu na miejsce zameldowania Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Czy można odmówić?

Odmówić nie można, niemniej jednak powołanie na ćwiczenia wojskowe następuje za pomocą karty powołania, która jest decyzją administracyjną i od której zgodnie
z ustawą służy odwołanie. Ponadto w uzasadnionych przypadkach Komendant Wojskowej Komendant Uzupełnień oraz Dowódca Jednostki wojskowej może zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych.

Jak długo trwają ćwiczenia rezerwistów, na czym polegają?

Ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy mogą trwać od jednego do dziewięćdziesięciu dni. W 2013 roku planuje się ćwiczenia trwające do dziesięciu dni. Ćwiczenia będą polegały na przeprowadzeniu szkolenia specjalistycznego
w obsłudze sprzętu i uzbrojenia wojskowego oraz szkolenia ogólnowojskowego
w celu doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią i wyposażeniem osobistym.

Jak załatwiona jest sprawa nieobecności w pracy?

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych
w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Czy ćwiczący dostaje jakieś wynagrodzenie finansowe?

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych.

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje:

1.    za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego. Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 70 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 80 zł, co w przypadku ćwiczeń 30-dniowych daje odpowiednio kwoty – 2100 i  2400 zł.

2.    świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Ponadto wszystkim przysługiwać będzie zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej oraz powrotu do miejsca zamieszkania

Kiedy ostatni raz w Polsce były takie ćwiczenia, rozumiem, że są one tylko dla rezerwistów, którzy byli już w wojsku. I dlaczego potem z nich zrezygnowano?

Ostatni raz obowiązkowe ćwiczenia odbyły się w roku 2008. W przyszłych ćwiczeniach uczestniczyć będą żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział.

Zaprzestanie prowadzenia ćwiczeń wojskowych wprowadzono głównie w celu zapewnienia płynnej reorganizacji Sił Zbrojnych polegającej na zmianach strukturalnych w jednostkach wojskowych w ramach profesjonalizacji i powrót do obowiązkowych ćwiczeń wojskowych dopiero po osiągnięciu właściwego przygotowania struktur zawodowych do organizacji atrakcyjnych w formie i treści ćwiczeń.

Dlaczego teraz MON wraca do pomysłu? Czy powodem jest obecna sytuacja na świecie i napięcia w UE wywołane kryzysem? Ostatnio w Szwajcarii były duże manewry wojsk, testowano sposób zachowania wojsk na wypadek strefy Euro. A może problemem jest niewystarczająca ilość chętnych do NSR? Kto jest inicjatorem obowiązkowych szkoleń – MON, Premier, a może Prezydent Bronisław Komorowski, który bardzo interesuje się wojskiem i ostatnio mówił
z sentymentem o pospolitym ruszeniu.

Powrót do obowiązkowej formy ćwiczeń żołnierzy rezerwy  jest konsekwencją wystąpienia potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej związanych z koniecznością utrzymania na właściwym poziomie wyszkolenia obywateli planowanych do realizacji zadań w ramach reakcji na ewentualne zagrożenia (militarne i niemilitarne) kraju. Dodatkowo, odbywanie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych umożliwi przeszkalanie żołnierzy rezerwy na nowoczesnym sprzęcie wdrażanym do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach profesjonalizacji oraz utrzymywanie przez żołnierzy rezerwy na właściwym poziomie nabytych umiejętności i kwalifikacji. – Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, a co się z tym wiąże modernizacja techniczna armii, determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy i przygotowywania ich do obsługi nowoczesnego sprzętu. W sytuacji braku takiej możliwości pojawiają się problemy z właściwym mobilizacyjnym uzupełnieniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy również podkreślić, że powrót do obowiązkowych form ćwiczeń nie wynika z obecnej sytuacji w Europie i na całym świecie, a jest kolejnym etapem utrzymania poziomu zdolności obronnych państwa.

 

 

 

Kto będzie powoływany na obowiązkowe szkolenia? Proszę podać wiek. Czy dorośli, którzy nie byli w wojsku, a mają dobrą kategorię, np. A, też będą wzywani na takie bądź inne szkolenia. A studenci? Gdzie będą szkolenia, w koszarach, na uczelniach wojskowych, czy poligonach (których) i w jakich porach roku. Czy rezerwiści będą spali w namiotach czy w koszarach.

Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział, w wieku określonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony, tzn. od 18 roku życia do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt lat życia, a posiadający stopień podoficerski lub oficerski - sześćdziesiąt lat życia.

Szkolenia będą realizowane w oparciu o bazę szkoleniową jednostek wojskowych, do których zostaną powołani żołnierze rezerwy, a także ośrodków szkolenia poligonowego. Żołnierze w czasie ćwiczeń będą zakwaterowani
w obiektach koszarowych jednostek wojskowych. Ćwiczenia będą planowane w ciągu całego roku kalendarzowego, z wyjątkiem miesięcy – lipiec i sierpień. Siły Zbrojne RP, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, będą starały się dostosować okresy szkoleń do możliwości konkretnych grup pracowniczych.

Kto za to zapłaci? czy rezerwiści dostaną zwolnienia z pracy (urlopy, zwolnienia lekarskie etc.) czy pracodawcy będą je honorować?

Środki finansowe na zabezpieczenie realizacji ćwiczeń wojskowych są planowane
w budżecie resortu obrony narodowej na każdy rok kalendarzowy.

Na podstawie zapisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony, na wniosek pracownika, którego powołano do odbycia ćwiczeń wojskowych, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy. Natomiast żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.

Czy będą powoływani kawalerowie, czy też ojcowie np. 5 dzieci. Kto wtedy pomoże zająć się dziećmi, czy wezwania na ćwiczenia będą przychodziły znienacka, czy też będzie czas na przygotowanie się do nich np. planując
w tym czasie wolne.

Przeprowadzenie ćwiczeń wojskowych jest przedsięwzięciem planowym. Termin przeprowadzania ćwiczeń jest ustalany z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu przygotowania logistycznego jednostki wojskowej oraz zgromadzenia niezbędnych środków materiałowych przewidzianych do umundurowania, wyposażenia i przeszkolenia powoływanych żołnierzy rezerwy.

Na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy będą powoływani żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział. Karty powołania na ćwiczenia mają moc decyzji administracyjnej i w związku z tym nie mogą być doręczane później niż 14 dni przed terminem stawiennictwa.

Czy szkoleni dostaną ubiór wojskowy, może jakieś diety.

Szkoleni zostaną umundurowani i wyposażeni zgodnie z należnościami określonymi normami dla danych rodzajów sił zbrojnych.

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego oraz świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie.

Dla szeregowego powyższe świadczenie wynosi 70 zł za każdy odbyty dzień ćwiczenia, natomiast podoficer w stopniu plutonowego otrzyma 80 zł.

Jak i z czego będą szkoleni? Czy będą programy szkoleń np. na wypadek wojny, rozpadu UE, czy też będą to standartowe szkolenia, jeśli tak to z czego: obsługi broni, ćwiczenia fizyczne, etc.

Żołnierze rezerwy będą szkoleni według programów szkolenia, które obejmują wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne na danym stanowisku służbowym, w szczególności będą zapoznawani z obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Przez ile lat będą utrzymywane obowiązkowe szkolenia i ile osób planuje się przeszkolić?

Wprowadzenie ćwiczeń wojskowych wynika z potrzeb Sił Zbrojnych, które mogą występować w sposób okresowy i stały, na co wpływa w głównej mierze modernizacja techniczna i konieczność przeszkalania rezerwistów z zakresu obsługi eksploatacji nowoczesnego sprzętu. Liczbę żołnierzy rezerwy które mogą być
w danym roku powołane do czynnej służby wojskowej, w tym na ćwiczenia wojskowe, określa corocznie Rada Ministrów wydając Rozporządzenie w tej sprawie.

Czy planuje się przywrócenie powszechnego naboru do wojska?

NIE PLANUJE SIĘ PRZYWRÓCENIA POWSZECHNEGO POWOŁYWANIA DO ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

 

 

OŚWIADCZENIE

O CHĘCI POWOŁANIA NA ĆWICZENIA ŻOŁNIERZY REZERWY

W TRYBIE OCHOTNICZYM

 

                W związku ze wznowieniem w 2013 r. ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy,

ja ……………………………………………………………………………………….…………….

(imię i nazwisko)

 

pesel ……………………………………, nr telefonu ……………………………..oświadczam,

że wyrażam zgodę na powołanie mnie w trybie ochotniczym na ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy w miesiącu

…………………………………………………….na okres ………………………………....

(wpisać nazwę miesiąca lub miesięcy w których mogłoby nastąpić powołanie)                (wpisać liczbę dni)

 

            ………………………..                                                 ……………………….

              miejscowość i data                                                            podpis

 

Wojskowa Komenda uzupełnień w Szczecinie informuje, że na dzień dzisiejszy stawka za jeden dzień ćwiczeń żołnierzy rezerwy wynosi:

 

LP.

STOPIEŃ WOJSKOWY

KWOTA W ZŁOTYCH WYPŁACANA „NA RĘKĘ”

1.

Major (komandor podporucznik)

117,5

2.

Kapitan (kapitan marynarki)

115

3.

Porucznik (porucznik marynarki)

112,5

4.

Podporucznik (podporucznik marynarki)

110

5.

Starszy chorąży sztabowy

95

6.

Starszy chorąży (starszy chorąży marynarki)

92,5

7.

Chorąży (chorąży marynarki)

90

8.

Młodszy chorąży (mł. chorąży marynarki)

87,5

9.

Starszy sierżant (starszy bosman)

85

10.

Sierżant (bosman)

82,5

11.

Plutonowy (bosmanmat)

80

12.

Starszy kapral (starszy mat)

77,5

13.

Kapral (mat)

75

14.

Starszy szeregowy (starszy marynarz)

72,5

15.

Szeregowy (marynarz)

70

 

Wypełnione oświadczenie proszę przesłać na adres:

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Ul. Kopernika 17 a

70-241Szczecin

lub przekazać informację telefoniczną pod jeden z numerów telefonów:

261 45 21 51,  261 45 24 28,  261 45 20 47