Strona Główna BIP Strona Główna
Zostań żołnierzem zawodowym
 
 ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM ....to możesz być także Ty. 
 · prestiż = pasja;
· przygoda = adrenalina;
· przyszłość = rozwój;
Korzyści z bycia "ZAWODOWCEM"
· Pewna praca = atrakcyjna pensja;
· zasiłki na zagospodarowanie;
· dodatkowe uposażenie roczne;
· gratyfikacje urlopowe;
· należności związane z pełnieniem służby poza granicami kraj
· nagrody i zapomogi;
· nagrody jubileuszowe;
· należności za podróże służbowe i przeniesienia służbowe;
· gratyfikacje urlopowe;
· należności związane z pełnieniem służby poza granicami kraju;
· zasiłek pogrzebowy( w razie śmierci członka rodziny);
· dodatki do uposażenia zasadniczego (specjalne , służbowe, za długoletnią służbę);
Podstawowe uprawnienia
· mieszkanie służbowe lub zakwaterowanie w internatach;
· pomoc finansowa w związku z pobieraniem nauki;
· urlop wypoczynkowy w ilości 26 dni roboczych;
· dodatkowy urlop wypoczynkowy;
· urlopy zdrowotne, okolicznościowe i szkoleniowe;
· urlop macierzyński dla kobiet;
· umundurowanie, wyposażenie, uzbrojenie;
· bezpłatne wyżywienie ( dla szeregowych zawodowych);
· zniżka na przejazdy PKP;
· miesięczny dodatek do uposażenia za długoletnią służbę wojskową (naliczanego do emerytury).
· nabycie uprawnień emerytalnych po 15 latach służby wojskowej.
 
Służba wojskowa to także możliwość zdobycia kwalifikacji przydatnych tak w wojsku, jak i w środowisku cywilnym. Kierowcy zawodowi, operatorzy sprzętu inżynieryjnego i łączności, nurkowie, czy ratownicy medyczni znający języki - to specjaliści poszukiwani obecnie na cywilnym rynku pracy.
Jak zostać żołnierzem zawodowym
Kandydaci na żołnierzy zawodowych pełnią czynną służbę wojskową jako służbę kandydacką. Jak sama nazwa wskazuje, przygotowuje ona kandydatów do pełnienia w przyszłości zawodowej służby wojskowej.
Przede wszystkim przed zainteresowanym trudna decyzja-wybór szkoły.
Kandydatów na żołnierzy zawodowych na potrzeby korpusu oficerów zawodowych kształcą uczelnie wojskowe (akademie wojskowe wyższe szkoły oficerskie). Przyszłych podoficerów zawodowych kształcą szkoły podoficerskie. Natomiast w ośrodkach szkolenia są kształceni kandydaci na szeregowych zawodowych.
Do służby kandydackiej może być powołana również osoba będąca cywilnym studentem uczelni wojskowej albo innej niż Wojskowa (uczelnia cywilnej).
Należy podkreślić, że o powołanie do służby kandydackiej mogą ubiegać się osoby niekarane sądownie, posiadające obywatelstwo polskie (od 1 stycznia br. Mogą posiadać także obywatelstwo innego państwa), zdolność fizyczna i psychiczną do zawodowej służby wojskowej, (po złożeniu wniosku o przyjęcie kandydat(ka) jest kierowany(ana) na badania pod kątem zdolności do zawodowej służby wojskowej), wiek co najmniej osiemnaście lat i wykształcenie wymagane do przyjęcia do uczelni wojskowej, szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia.
W przypadku ubiegania się o przyjecie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia od kandydatów na oficerów zawodowych wymagane jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat). Świadectwo dojrzałości jest niezbędne w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej. W razie ubiegania się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej wystarczające jest posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej (matura nie jest wymagana). Natomiast  warunkiem niezbędnym do ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum.
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie w uczelni wojskowej oraz osoby będące cywilnymi studentami uczelni wojskowej składają wniosek o powołanie do służby  kandydackiej (wniosek można pobrać ze stron internetowych uczelni wojskowych) do rektora-komendanta uczelni wojskowej.
Natomiast w przypadku ubiegania się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo na szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych, do szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia studenci innej uczelni niż wojskowa zainteresowani powołaniem do służby kandydackiej składają wniosek o powołanie do służby kandydackiej do dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień.
Do wniosku dołącza się: dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpowiednie świadectwo, życiorys, skrócony odpis aktu urodzenia, informację z Krajowego Rejestru Karnego aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych-z wyłączeniem ubiegania się o przyjęcie do ośrodka szkolenia, zaświadczenie o odbywaniu studiów oraz dokumenty dotyczące przebiegu nauki w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa (cywilnej)-w przypadku cywilnych studentów uczelni wojskowej oraz studentów uczelni cywilnych, jak również inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.
Po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną rektor-komendant uczelni wojskowej informuje właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. W przypadku gdy wniosek był skierowany do Dyrektora Departamentu Kadr ministerstwa Obrony Narodowej organ ten wyraża opinię w zakresie potrzeb kadrowych Sił Zbrojnych, a następnie przesyła wniosek wraz z załącznikami do właściwych uczelni wojskowych, oraz szkół podoficerskich i ośrodków szkolenia oraz informuję wojskowego komendanta uzupełnień o ich przesłaniu.
Osobę zainteresowaną pełnieniem służby kandydackiej w uczelni wojskowej lub uczelni innej niż wojskowa albo szkole podoficerskiej wojskowy komendant uzupełnień kieruje do: wojskowej komisji lekarskiej-w celu wydania orzeczenia ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Nieco inna procedura obowiązuje wobec osób ubiegających się o przyjęcie do ośrodka szkolenia. Są one bowiem kierowane przez właściwego wojskowego komendanta uzupełnień do wojskowej komisji lekarskiej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego i wstępnym zakwalifikowaniu do ośrodka szkolenia.
Osoby, które złożyły wnioski o powołanie do służby kandydackiej, powinny otrzymać informację o postępowaniu rekrutacyjnym na 14 dni przed jego rozpoczęciem. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:
1)      dla osób ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia drugiego stopnia albo szkolenie wojskowe dla kandydatów na oficerów zawodowych: egzamin wstępny obejmujący sprawdzian sprawności fizycznej i test znajomości języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną;
2)      dla osób ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowej na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie: sprawdzian sprawności fizycznej oraz test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego, analizę ocen na świadectwie dojrzałości i rozmowę kwalifikacyjną;
3)       dla osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły podoficerskiej: egzamin wstępny obejmujący sprawdzian sprawności fizycznej, test znajomości języka angielskiego sprawdzian wiedzy ogólnej oraz rozmowę kwalifikacyjną;
4)      dla osób ubiegających się o przyjęcie do ośrodka szkolenia: sprawdzian sprawności fizycznej oraz analizę ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum i rozmowę kwalifikacyjną;
5)      dla osób będących cywilnymi studentami uczelni wojskowej lub studentami innej uczelni niż uczelnia wojskowa egzamin wstępny obejmujący sprawdzian sprawności fizycznej i test znajomości języka angielskiego oraz rozmowę kwalifikacyjną, z tym że dla osób ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok studiów w Wydziale Wojskowo-Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w postępowaniu rekrutacyjnym ustala się, czy spełniają one warunki do powołania do służby kandydackiej, a postępowanie obejmuje sprawdzian sprawności fizycznej oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 
Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata. Natomiast rozmowa kwalifikacyjna powinna oceniać predyspozycje do kształcenia w uczelni wojskowej, szkole podoficerskiej albo w ośrodku szkolenia oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), a także motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
Stosunek służbowy służby kandydackiej powstaje w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia, po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1)      podpisaniu umowy określającej warunki zwrotu kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę osoby zainteresowanej;
2)      wydaniu rozkazu personalnego o powołaniu danej osoby do służby kandydackiej;
3)      stawieniu się osoby powołanej do pełnienia służby kandydackiej.
 
Osoba powołana do służby kandydackiej pełni ją od dnia stawienia się w danej szkole wojskowej.        Z tym dniem zostaje zaliczona rozkazem komendanta do etatowego stanu zmiennego szkoły.
Należy zaznaczyć, że osoby będące studentami innej uczelni niż wojskowa, które zostały powołane do służby kandydackiej, postawieniu się w uczelni wojskowej, podpisaniu umowy określającej warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę osoby zainteresowanej oraz przyjęciu na zaopatrzenie, są kierowane rozkazem rektora-komendanta uczelni wojskowej na studia w uczelniach, którymi są studentami.
Kandydat, z którym podpisano umowę, składa przysięgę wojskową, chyba że tego aktu dokonał wcześniej.
Osoba powołana do służby kandydackiej otrzymuje bez szczególnego nadania stopień szeregowego (marynarza w uczelni morskiej) z dniem rozpoczęcia pełnienia tej służby, o ile nie posiada wyższego stopnia wojskowego. Nadanie wyższych stopni następuje w drodze mianowania;
1)      w uczelni wojskowej-do stopnia wojskowego sierżanta (bosmana-w uczelni morskiej) włącznie
2)      w szkole podoficerskiej-na stopień wojskowy starszego szeregowego (starszego marynarza      w uczelni morskiej)
Warunkiem mianowania kandydata na kolejny stopień wojskowy jest uzyskanie przez niego pozytywnych wyników w nauce i wykonywaniu zadań służbowych oraz przestrzeganie dyscypliny wojskowej.
Służba kandydacka trwa do czasu powołania do zawodowej służby wojskowej lub zwolnienia ze służby kandydackiej.
Żołnierzom pełniącym służbę kandydacką przysługuje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia zasadniczego inne należności pieniężne. Kandydaci otrzymują uposażenia, których wysokość zależy procentowo od wysokości najniższego uposażenia żołnierza zawodowego (obecnie 2500 zł).
Podchorąży otrzymuje miesięcznie uposażenie zasadnicze w wysokości:
1)      w pierwszym roku nauki-40% uposażenia (1000 zł);
2)      w drugim roku nauki- 50% uposażenia (1250 zł);
3)      w trzecim roku nauki-60% uposażenia (1500 zł);
4)      w czwartym roku nauki-70% uposażenia (1750 zł);
5)      w piątym roku nauki-80% uposażenia (2000 zł).
Dotyczy to również żołnierz, którzy zostali kandydatami na żołnierzy zawodowych, będąc cywilnymi studentami uczelni wojskowej albo studentami innej niż wojskowa z tym że w szóstym roku nauki otrzymują oni uposażenie w wysokości 80% najniższego uposażenia (2000 zł).
Podchorążemu posiadającemu tytuł zawodowy magistra (równorzędny) w czasie szkolenia wojskowego w wojskowej uczelni akademickiej lub uczelni wojskowej przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 80% najniższego uposażenia (2000 zł), zaś kadetowi szkoły podoficerskiej przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości 35% najniższego uposażenia (875 zł). Natomiast elew ośrodka szkolenia otrzymuje uposażenie zasadnicze w wysokości 20% najniższego uposażenia (500 zł).
Kandydatowi na żołnierza zawodowego przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:
1)      trzydziestu dni kalendarzowych – po zakończeniu każdego roku studiów lub nauki;
2)      dziesięciu dni kalendarzowych w okresie zimowym:
3)      pięciu dni kalendarzowych – w okresie wiosennym.
W przypadku służby kandydackiej trwającej krócej niż jeden rok kandydatowi  przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze dwóch dni kalendarzowych za każdy pełny miesiąc nauki- po ukończeniu szkoły podoficerskiej lub ośrodka szkolenia wojskowego.
Ponadto kandydatom na żołnierzy zawodowych przysługują urlopy okolicznościowe i nagrodowe,        a kandydatom-kobietom, w razie zajścia w ciążę, na okres ciąży i połogu urlop bezpłatny, w wymiarze nie dłuższym niż dwanaście miesięcy.
 
 
Wszystkie informacje otrzymasz w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Szczecinie Budynek"A", pokój 10 lub tel.261 45 24 35